Infoblad Oktober

Dags för lite information igen om vad som pågår inom vårt område.

 

Först påminner vi om städdagen den 8 oktober. Eldning av ris och grenar efter städarbetet sker veckan efter, den 15 oktober.

Parkslide finns på några platser inom vårt område. Parkslide är en invasiv art även om den inte klassats som sådan ännu. Vill man veta mer kan man läsa om den på Länsstyrelsens hemsida eller kontakta Lisa. Vi kommer under nästa år att vidta åtgärder mot växten på de ställen där den orsakar trafikfara. Mer information kommer under våren till de som bor närmast dessa plaster.

Sedan 10 år tillbaka har det funnits regler för hur man får avverka träd och buskar på föreningens mark. Bakgrunden till reglerna är att kunna bevara områdets karaktär som skogs och naturmark. Reglerna har uppdaterats och en ny version finns på vår hemsida, https://mungasjon.se/om-munga.

Beträffande hemsidan så arbetar styrelsen med att byta plattform så att information som bara berör medlemmarna i föreningen kräver inloggning. Inför kommande årsmöte kommer inloggning att krävas för att komma åt årsmöteshandlingarna. Mer information om hur man går tillväga kommer.

Dikningsarbetet på genomfartsleden pågår. Ungefär halva jobbet var gjort i början av augusti. Återstoden utföres under hösten. IpOnlys fiber (IpOnly heter numera Global Connect) utgör en komplikation då den inte är så bra förlagd. Diskussioner förs med Global Connect och just nu vet vi inte mer än att fibern måste läggas om. Innan det skett kan vi inte utföra dikningen på den sträckan.

Vi har också utfört dikningsarbeten vid västra änden av Gnejsvägen samt på Sandstensvägen som var mycket isig och översvämmad förra vintern. Här har vi haft diskussioner med Mälarenergi, som åtgärdat ett par felaktigheter som uppstått under VA-arbetet. Mälarenergi är även kontaktade angående några fall där elkablar som förlagts i dikena har kommit upp i dagen.

Även bäcken förbi vattenpumpstationen i änden av Glimmervägen har grävts ur. Här återstår dock en del arbete nedströms bäcken.

Dagvattenutredningen är avslutad och vi har fått formell slutrapport.

Förrättningsarbetet är fortfarande satt på paus i väntan på att lantmäteriet tillsätter handläggare.

Vi vill återigen påminna om att se över skador och dålig funktion på diken och annat efter Mälarenergis VA-arbeten. En del synpunkter har kommit in, men vi tror det finns mera att besikta och diskutera med Mälarenergi. Finns det något i din närhet, i anslutning till din tomt eller på/runt om vägen där du bor som inte fungerar eller inte ser ut som det gjorde innan Mälarenergi genomförde grävningsarbetena? Kontakta styrelsen på mungainfo@gmail.com.

I slutet av vecka 36 utfördes en utfiskning av så kallad vitfisk i Mungasjön. Nära 9,5 ton ruda och mört togs upp. Syftet med detta är att förbättra förutsättningarna för abborre och gädda. Kostnaderna tas av Sagåns Vattenråd och belastar således inte vår förening.

 

Styrelsen