Infoblad Juni

På årsmötet i mars diskuterade vi några större saker som pågår. Här är lite information om status på dessa, samt lite annan information.

Dagvattenutredningen har kommit med en preliminär rapport. På kort sikt finns det några rekommendationer, i första hand gällande vägtrummor och viss dikning, som vi försöker göra så snart som möjligt. Inga av rekommendationerna innebär riktigt stora investeringar, åtminstone inte innan vi sett effekten av ett antal mindre åtgärder.

Dikningsarbetet på genomfartsleden är i uppstartsfas. Arbetet kan komma att startas redan före midsommar. Det blir en del störningar i trafiken. Separat information om detta har kommit ut på Facebook.

Förrättningsarbetet har tagit paus i väntan på att lantmäteriet tilldelar vårt ärende en handläggare. Förhoppningen är att detta sker efter sommaren, varefter arbetet kan komma igång.

Angående avstängningen av norra infarten i början på juni så är det Fibra som lagt ned en kommunikationsfiber till WC-vattentanken. Syftet är att få en alternativ (redundant) kommunikationsväg för att säkra driften i händelse av störning.

Det börjar bli dags att se över skador och dålig funktion på diken och annat efter Mälarenergis VA-arbeten. Här skulle vi gärna vilja ta hjälp av föreningsmedlemmarna. Finns det något i din närhet, i anslutning till din tomt eller på/runt om vägen där du bor som inte fungerar eller inte ser ut som det gjorde innan Mälarenergi genomförde grävningsarbetena?
Vi har tillgång till filmer på vägar och diken som togs innan jobben startade så det är möjligt att jämföra skillnader före/efter. Kontakta styrelsen på mungainfo@gmail.com.

Fiskevårdsföreningen, som består av fastighetsägare runt Mungasjön, har haft möte och bl.a. beslutat att återinföra fiskekort. En digital lösning förordas. Mera information kommer om detta.

Fastighetsägarna runt Mungasjön har i samverkan beslutat att underhållsdika tilloppen och utloppet från sjön. Detta arbete är redan påbörjat.

Vi kommer att påbörja arbetet med att förstärka strandlinjen vid båtbryggan. Stensamlingen som ligger där skall användas för det, men det kommer att behövas fyllnadsmassor också. Om det finns medlemmar som vill bli av med sådana massor, kontakta styrelsen på mungainfo@gmail.com. Förutsättningarna är att det inte finns stor sten i massorna, att den som tippar kan ta dit en maskin för att jämna ut, samt att det sker i samråd med styrelsen. Det är alltså inte tillåtet att bara åka dit och tippa!

Som många säkert sett har det tippats en del massor vid/på pulkabacken. Syftet med det är att försöka höja den något.


Ha en bra sommar.

Styrelsen